اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260249/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری