اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260308/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری