اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260418/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B8-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B8-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF&text=%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B8-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF

اشتراک گذاری