اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260439/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DB%B7%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DB%B7%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&text=%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DB%B7%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87

اشتراک گذاری