اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1260937/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری