اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1262137/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری