اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1265980/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF&text=%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری