اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1267452/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری