اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1267702/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C&text=%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری