اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1277575/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B0%DB%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B0%DB%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84&text=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B0%DB%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری