اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1278933/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری