اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1279749/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&text=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری