اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1280867/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری