اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1286405/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8&text=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8

اشتراک گذاری