اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1292866/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B9%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-21-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B9%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-21-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1&text=%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B9%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-21-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری