اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1293192/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری