اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1294033/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری