اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1294682/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1&text=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری