اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1296854/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C&text=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری