اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1307758/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&text=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری