اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1307954/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&text=%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری