اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310510/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&text=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری