اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310570/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84&text=%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری