اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310571/%DB%B4%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/%DB%B4%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%DB%B4%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری