اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310668/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری