اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310744/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری