اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310749/%DA%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/%DA%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85&text=%DA%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری