اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310814/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C&text=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری