اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310824/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE

اشتراک گذاری