اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310830/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری