اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310856/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری