اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310883/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری