اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1310968/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری