اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1311122/%DB%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DB%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86&text=%DB%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری