اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1311200/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%DB%B3-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%DB%B3-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9&text=%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%DB%B3-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9

اشتراک گذاری