اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1311422/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&text=%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری