اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1311630/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7&text=%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری