اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1311729/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1&text=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1

اشتراک گذاری