اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1311777/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری