اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312058/%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85&text=%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85

اشتراک گذاری