اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312104/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1&text=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری