اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312105/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1&text=%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری