اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312154/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D9%87/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D9%87&text=%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D9%87

اشتراک گذاری