اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312217/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری