اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312389/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-picu-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-picu-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87&text=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-picu-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری