اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312622/%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری