اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1312668/%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85/%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85&text=%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری