اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313245/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7&text=%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری