اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313367/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری