اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/1313539/%DA%A9%D8%B4%D9%81-16-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87/%DA%A9%D8%B4%D9%81-16-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81-16-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

اشتراک گذاری